Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

1. Definities

In deze algemene voorwaarden en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
a) duurzame gegevensdrager: ieder hulpmiddel dat ondernemer in staat stelt om persoonlijk aan hem gerichte informatie op te slaan op een wijze die deze informatie toegankelijk maakt voor toekomstig gebruik gedurende een periode die is aangepast aan het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die een ongewijzigde weergave van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
b) ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die handelt in het kader van zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit, al dan niet mede via een andere persoon die namens hem of voor zijn rekening optreedt;
c) ondubbelzinnige verklaring: de verklaring van een opdrachtgever aan de ondernemer die slechts voor één uitleg vatbaar is. De verklaring bevat in ieder geval:
i) naam van de opdrachtgever;
ii) (factuur)adres;
iii) postcode;
iv) woonplaats;
v) telefoonnummer;
vi) e-mailadres;
vii) ordernummer;
viii) opdracht waarop de verklaring betrekking heeft.
d) opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht voor de werkzaamheden verstrekt;
e) overeenkomst op afstand: de overeenkomst die tussen ondernemer en opdrachtgever wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van ondernemer en opdrachtgever en waarbij, tot en met het moment van het sluiten van de overeenkomst, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer middelen voor communicatie op afstand;

2. De ondernemer

Ondernemer: X-Site Internet Services
Gevestigd te: Kerkstraat 15
6561 CC Groesbeek
Nederland
KvK-nummer: 70496412
E-mail: info@x-site.nl
Telefoonnummer: +31 (0) 24 397 1111

 

3. De onderneming

1) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aan de X-site Internet Services gelieerde website, waaronder:
a) x-site.nl;
b) eigen-domein.com;
c) sitebuilder.nl.

4. Toepasselijkheid

1) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en opdrachtgever.
2) Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de opdrachtgever beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de opdrachtgever zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3) Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan, in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de opdrachtgever ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de opdrachtgever op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal, voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de opdrachtgever langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4) De algemene voorwaarden zijn te allen tijde te raadplegen op de websites van de ondernemer.
5) Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke dienst voorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de opdrachtgever zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

5. Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de opdrachtgever zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de opdrachtgever op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Hoofdstuk 2 De overeenkomst

6. Prijs

1) Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven of kennelijke fouten.
2) Zonder mogelijkheid tot opzegging kan ondernemer jaarlijks, telkens op 1 januari, prijzen verhogen met maximaal 4%.
3) Jaarlijkse prijsverhogingen van meer dan 4% zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
a) deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b) de opdrachtgever de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
4) De in het aanbod van diensten genoemde prijzen zijn exclusief btw.

7. Aanbod

1) Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de opdrachtgever mogelijk te maken.
2) Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden diensten.
3) Voordat de opdrachtgever gebonden is aan een overeenkomst op afstand, dan wel aan een daartoe strekkend aanbod, verstrekt de ondernemer de opdrachtgever op duidelijke en begrijpelijke wijze, voor zover van toepassing op dat aanbod, de volgende informatie:
a) de totale prijs van de dienst, met inbegrip van alle belastingen;
b) in voorkomend geval, alle extra vracht-, leverings- of portokosten en eventuele andere kosten of, indien deze kosten redelijkerwijs op voorhand niet kunnen worden berekend, het feit dat dergelijke kosten verschuldigd kunnen zijn;
c) de wijze waarop de overeenkomst tot stand komt en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
d) het al dan niet van toepassing zijn van het ontbindingsrecht;
e) de wijze van betaling, levering, uitvoering, de termijn waarbinnen de ondernemer zich verbindt de diensten te verlenen en, voor zover van toepassing, het klachtafhandeling beleid van de ondernemer;
f) de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
g) de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
h) of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de opdrachtgever te raadplegen is;
i) de manier waarop de opdrachtgever, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
j) de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
k) de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de opdrachtgever deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;
l) de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie; en
m) indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, de uiterlijke geldigheidsduur of de uitdrukkelijke voorwaarden waaronder het aanbod kan worden aanvaard.
4) Kennelijke fouten in het aanbod, kennelijke verschrijvingen daaronder begrepen, binden de ondernemer niet. Uitdrukkelijk hierbij genoemd zijn fouten in de aanbieding geadverteerd elders dan op de site van de ondernemer, waarbij de informatie op de site van de ondernemer te allen tijde als leidend wordt beschouwd. Mede onder een kennelijke fout wordt verstaan een dusdanig laag aanbod dat de opdrachtgever wist of in redelijkheid behoorde te weten dat het een kennelijke verschrijving in het aanbod betrof.
5) In geval de opdrachtgever is ingegaan op een aanbod met een kennelijke verschrijving of kennelijke fout, wordt de opdrachtgever onverwijld per e-mail van de kennelijke fout op de hoogte gesteld. In de e-mail wordt tevens een termijn gesteld waarbinnen de opdrachtgever de mogelijkheid wordt geboden in te gaan op het juiste aanbod.

8. Overeenkomst

1) De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding van het aanbod door de opdrachtgever en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2) Indien de opdrachtgever het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van dat
aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de opdrachtgever de overeenkomst ontbinden.
3) Indien de overeenkomst langs elektronische weg tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt zij voor een veilige webomgeving. Indien de opdrachtgever elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4) Indien bij de ondernemer na het sluiten van de overeenkomst ter harer kennis gekomen omstandigheden haar goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan de betalingsverplichting gaat voldoen, mag de ondernemer de nakoming van haar deel van de overeenkomst opschorten, de overeenkomst ontbinden of aan de uitvoering van de overeenkomst bijzondere voorwaarden verbinden.
5) De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, met een minimum van 1 jaar.
6) De ondernemer stuurt de opdrachtgever bij de dienst de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de opdrachtgever op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, mee:
a) het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de opdrachtgever met klachten terecht kan;
b) de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de opdrachtgever van het ontbindingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het ontbindingsrecht;
c) de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d) de in artikel 7 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de opdrachtgever heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
e) de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

Hoofdstuk 3 Uitvoering van de overeenkomst

9. Levering

1) De ondernemer neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2) Na de totstandkoming van de overeenkomst zal ondernemer de dienst zo spoedig mogelijk uitvoeren.
3) Ondernemer is gerechtigd de verschuldigde prestatie(s) in gedeelten te na te komen.
4) Indien tussen ondernemer en opdrachtgever een termijn voor levering van de dienst is overeengekomen, is deze termijn geen fatale termijn, tenzij expliciet anders is overeengekomen.
5) Het overschrijden van de termijn levert geen grond op voor schadevergoeding of ontbinding, tenzij expliciet is opgenomen dat de termijn een fatale termijn betreft.
6) Indien de overeengekomen termijn wordt overschreden, dient opdrachtgever ondernemer schriftelijk in gebreke te stellen.
7) Na schriftelijke ingebrekestelling heeft ondernemer een termijn van 30 dagen om de overeenkomst alsnog na te komen. Niet leveren binnen deze termijn geeft opdrachtgever het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden.
8) De in lid 7 bedoelde termijn begint te lopen de dag nadat ondernemer met de ingebrekestelling bekend was, dan wel bekend had moeten zijn.

10. Betaling

1) Betaling is mogelijk op de daartoe door de ondernemer aangeboden betaalmethoden.
2) Voorzover niet anders is overeengekomen, dienen de door de opdrachtgever verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in art 14 lid 1 van deze voorwaarden. Deze termijn vangt aan nadat de opdrachtgever de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
3) Betaling geschiedt per jaar, telkens voorafgaand aan dat jaar.
4) De opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
5) In geval van wanbetaling van de opdrachtgever heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de opdrachtgever kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
6) Onder redelijke kosten als bedoeld in lid 5 van dit artikel worden verstaan kosten, gemaakt verband houdend met het incasseren van de openstaande vorderingen.In ieder geval wordt 15% van het opeisbaar bedrag in rekening gebracht met een minimum van €150, tenzij wettelijk gezien een ander percentage wordt gehanteerd.

Hoofdstuk 4 Bijzondere bepalingen

11. Domeinnamen, huur en registratie

1) Ondernemer verzorgt de registratie en de aanmelding voor het gebruik van de domeinnamen.
2) Na betaling door opdrachtgever van de facturen van ondernemer, zal de domeinnaam op naam van de rechthebbende worden gezet.
3) Opdrachtgever kan uitsluitend uit de bevestiging per e-mail van ondernemer, waarin wordt vermeld dat de gevraagde domeinnaam is geregistreerd, het feit van registratie vernemen. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.
4) Na betaling van de met de registratie van de domeinnaam gepaard gaande kosten wordt de rechthebbende overeenkomstig de rechten en plichten van de Stichting Domeinregistratie in Nederland, eigenaar.
5) Indien het een .nl domeinnaam betreft, is de rechthebbende de natuurlijke of rechtspersoon, die vermeld staat op de meest recente inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
6) Ondernemer configureert haar computers zodanig, dat de beschikbare domeinnaam ingesteld zijn om het internetverkeer onder deze domeinnaam naar de juiste sites te leiden.
7) Domeinnamen kunnen eventueel gekoppeld zijn aan een serverruimte, bedoeld voor de plaatsing van een website of representatie van de opdrachtgever.
8) De registratiekosten van de vermelde domeinnamen kennen een registratietermijn van minimaal 1 jaar. Deze termijn wordt stilzwijgend voor eenzelfde periode verlengd, indien de opdrachtgever niet 1 maand voor het verstrijken van de expiratiedatum heeft opgezegd.
9) Opzegging geschiedt schriftelijk en uiterlijk 1 maand voor de beëindiging van de registratie- en/of huurtermijn.
10) Serverruimtes hebben een huurtermijn van minimaal 1 jaar, tenzij uitdrukkelijk bij overeenkomst anders is afgesproken.
11) Ondernemer is niet aansprakelijk voor de eventuele schade van de opdrachtgever in geval van opheffing of overdracht van een domein.
12) De opdrachtgever verklaart kennis te hebben genomen van de huidige bepalingen van het Reglement voor Registratie van Internet Domeinnamen (NL) en deze te aanvaarden.
13) De opdrachtgever staat ervoor in dat hij gerechtigd is de aangevraagde domeinnaam te gebruiken en dat de domeinnaam geen inbreuk maakt op rechten van derden. Ondernemer is door de opdrachtgever gevrijwaard en schadeloos gesteld voor alle kosten en schade die voortvloeien uit een aanspraak van een derde dat de domeinnaam inbreuk maakt op diens rechten of wanneer de gebruiker zich niet aan de algemene leveringsvoorwaarden van ondernemer heeft gehouden. De opdrachtgever zal ondernemer onmiddellijk op de hoogte stellen van iedere vordering van een derde dat de domeinnaam inbreuk maakt op diens rechten. Nadat opdrachtgever heeft voldaan aan de betaling aan ondernemer, zal de domeinnaam worden overgeschreven op de naam van opdrachtgever, tenzij opdrachtgever expliciet een derde als rechthebbende van de domeinnaam aan ondernemer bekend heeft gemaakt.
14) Opdrachtgever neemt kennis van de privacyverklaring van ondernemer en stemt in met het verwerken van persoonlijke gegevens voor domeinnamen zoals beschreven in de privacyverklaring. Ondernemer zal daartoe de privacyverklaring aan opdrachtgever bekend maken voorafgaand aan het afsluiten van de overeenkomst.

12. Webhosting en –service

1) Opdrachtgever zal geen informatie publiceren of aanbieden via (de servers van) ondernemer die in strijd is met Nederlands recht. Hieronder valt in het bijzonder maar niet uitsluitend informatie die zonder toestemming van de auteursrechthebbende(n) wordt aangeboden, informatie die smadelijk, bedreigend, beledigend, racistisch, haatzaaiend of discriminerend is, informatie die kinderpornografie bevat en informatie die de privacy van derden schendt of een vorm van stalking oplevert, evenals hyperlinks, torrents of andere verwijzingen naar dergelijke informatie op websites van derden waar dan ook ter wereld (zelfs wanneer de informatie in de betreffende jurisdictie legaal zou zijn).
2) Als een klacht, met betrekking tot het in lid 1 bepaalde, ondernemer bereikt en gerechtvaardigd is, is ondernemer gerechtigd het materiaal te verwijderen of ontoegankelijk te maken. Tevens is ondernemer in dat geval gerechtigd persoonsgegevens van opdrachtgever te verstrekken aan een melder of aan de bevoegde instanties. Ondernemer zal opdrachtgever informeren over het verloop van deze procedure.
3) Wanneer sprake is van mogelijk strafbare informatie, is ondernemer gerechtigd hiervan aangifte te doen. Ondernemer kan hierbij alle relevante informatie over opdrachtgever en de informatie overhandigen aan de bevoegde instanties en alle andere handelingen verrichten die deze instanties ondernemer verzoeken te verrichten in het kader van het onderzoek.
4) Bij herhaaldelijke (gegronde) klachten over de door opdrachtgever aangeboden informatie is ondernemer gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en/of te beëindigen.
5) Opdrachtgever vrijwaart ondernemer voor alle schade als gevolg van bovenstaande. Ondernemer is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die opdrachtgever lijdt door een ingrijpen van ondernemer in het kader van de klachtprocedure, zelfs niet wanneer de klacht onterecht blijkt en de informatie niet in strijd is met Nederlands recht.
6) Opdrachtgever onthoudt zich ervan overige opdrachtgevers of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan de servers. Het is opdrachtgever verboden processen of programma’s, al dan niet via de server, op te starten waarvan opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks ondernemer, overige opdrachtgevers of internetgebruikers hindert of schade toebrengt. Ondernemer zal opdrachtgever op de hoogte stellen van eventuele maatregelen.
7) Opdrachtgever zal zich houden aan de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet of netiquette, zoals vastgelegd in RFC1855 en toekomstige aanpassingen hiervan.
8) Ondernemer kan een maximum stellen aan de hoeveelheid opslagruimte of dataverkeer per maand die opdrachtgever mag gebruiken in het kader van de dienst. Bij overschrijding van dit maximum is ondernemer bevoegd een extra bedrag in rekening te brengen, conform de bedragen voor extra dataverkeer die op de Website worden vermeld. Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor opslagruimte of dataverkeer is bereikt.
9) Opdrachtgever verstrekt hierbij ondernemer een onbeperkte licentie om alle door opdrachtgever via de systemen van ondernemer verspreide materialen te verspreiden, op te slaan, door te geven of te kopiëren op elke door ondernemer geschikt geachte manier, echter uitsluitend voor zover dit redelijkerwijs nodig is ten behoeve van de nakoming van de overeenkomst door ondernemer.
10) Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening van opdrachtgever.

13. Storingen en overmacht

1) Ondernemer kan, ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering van haar systemen, de systemen tijdelijk buiten gebruik stellen. Ondernemer probeert het buiten gebruik stellen van de systemen altijd te laten plaatsvinden op momenten waarop opdrachtgever daar de minste last van ondervindt. Ondernemer is niet aansprakelijk voor schade van de opdrachtgever als gevolg van het buiten gebruik stellen van de systemen.
2) Indien bij het onderhoud en support of andere dienstverlening door of namens ondernemer gebruik wordt gemaakt van telecommunicatie faciliteiten, zijn partijen ieder voor zich verantwoordelijk voor de juiste keuze en tijdige beschikbaarheid daarvan aan hun zijde. Ondernemer is niet aansprakelijk voor verminking, onderschepping of verlies van gegevens of
verwerkingsresultaten gedurende de verzending van gegevens met behulp van telecommunicatie faciliteiten.
3) Ondernemer kan aanpassingen doen aan haar systemen ten behoeve van de functionaliteit of fouten. Indien ondernemer zulks aanpassingen doet, wordt opdrachtgever daarvan op de hoogte gesteld, voor zover mogelijk. Opdrachtgever kan niet afzien van de aanpassingen, wanneer de aanpassingen van toepassing zijn op een groep van opdrachtgevers. Ondernemer is niet aansprakelijk voor schade van de opdrachtgever als gevolg van de aanpassingen aan de systemen.
4) Ondernemer spant zich in de duur van de buiten gebruik stellen en de gevolgen van de aanpassing voor opdrachtgever tot een minimum te beperken. Daarnaast probeert ondernemer te allen tijde een indicatie te geven van de duur en de aard van de buitengebruikstelling of aanpassing.
5) Indien ondernemer door overmacht niet in de mogelijkheid is te leveren, wordt de overeenkomst opgeschort. Indien de overmachtsituatie langer duurt dan 90 dagen staat het opdrachtgever vrij de overeenkomst te ontbinden. Ondernemer is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van overmacht.
6) Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan storingen of uitvallen van internet, de telecommunicatie-infrastructuur, synflood, netwerkaanval, DoS- of DDoS-aanvallen, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoer belemmeringen en in het geval dat Hostnet door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld.

14. Intellectuele eigendom en knowhow

1) Alle rechten van intellectuele of industrieel eigendom, alsmede soortgelijke rechten tot bescherming van informatie voor computerprogrammatuur, databases, documentatie, materialen en dergelijke, welke betrekking hebben op de door ondernemer vervaardigde en aan opdrachtgever geleverde producten en/of diensten, blijven eigendom van ondernemer. Niets in de met opdrachtgever gesloten of te sluiten overeenkomst strekt tot overdracht van zodanige rechten.
2) Opdrachtgever verkrijgt slechts een niet exclusief en niet overdraagbaar gebruiksrecht tot het gebruik van de producten en resultaten van de diensten voor de overeengekomen doelstellingen. Opdrachtgever zal zich bij zulk gebruik strikt houden aan de voorwaarden, neergelegd in de Algemene Voorwaarden of anderszins aan opdrachtgever opgelegd.
3) Opdrachtgever is niet gerechtigd de producten en resultaten van diensten aan te wenden anders dan ten behoeve van het gebruik van de zaken waarop zij betrekking hebben.
4) Opdrachtgever is niet gerechtigd de producten en resultaten van de diensten of de daarin besloten of op andere wijze aan hem/haar bekend geworden gegevens te verveelvoudigen en/of aan derden te openbaren, tenzij ondernemer uitdrukkelijk schriftelijk toestemming hiervoor geeft.
5) Opdrachtgever zal aanduidingen van ondernemer of haar leveranciers betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom niet verwijderen of wijzigen.
6) Ondernemer staat ervoor in dat zij gerechtigd is het in art. 11 lid 2 van deze Algemene Voorwaarden genoemde gebruiksrecht aan opdrachtgever te verstrekken en vrijwaart opdrachtgever tegen eventuele aanspraken van derden terzake. Deze bepaling is niet van toepassing indien en voorzover de producten en/of resultaten van de diensten zijn gewijzigd en/of indien deze zijn geleverd in samenhang met goederen van derden, tenzij opdrachtgever in het laatst genoemde geval aantoont dat de aanspraken van derden uitsluitend betrekking hebben op de door ondernemer geleverde producten en/of resultaten van de diensten.
7) Bij overtreding van het in de voorgaande leden bepaalde is opdrachtgever aan ondernemer voor iedere overtreding een boete van €4500,00 verschuldigd, ongeacht de overige rechten van ondernemer op nakoming, ontbinding, schadevergoeding en dergelijke.

15. Eigendomsvoorbehoud

1) Ondernemer behoudt zich de eigendom van de door ondernemer geleverde of te leveren producten en/of diensten voor, totdat integraal aan ondernemer voldaan is:
a) Alle door opdrachtgever verschuldigde prestaties voor alle krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren producten en/of diensten.
b) Vorderingen wegens tekortschieten van opdrachtgever in de nakoming van zodanige overeenkomst(en).
2) Het is opdrachtgever niet geoorloofd zich op haar retentierecht te beroepen voor wat betreft bewaringskosten en deze kosten te verrekenen met de door haar verschuldigde prestaties.
3) Indien opdrachtgever uit of mede de in lid 1 bedoelde zaken een nieuwe zaak vormt, is dit een zaak die ondernemer voor zichzelf doet vormen en houdt opdrachtgever deze voor ondernemer als eigenaar, totdat aan alle verplichtingen als in lid 1 bedoeld is voldaan.
4) Indien enige zaak ingevolge lid 1 of lid 2 aan ondernemer toekomt, kan opdrachtgever daarvoor uitsluitend beschikken in het kader van haar normale bedrijfsuitoefening.
5) Indien opdrachtgever in verzuim is ten aanzien van de prestaties als in lid 1 bedoeld, is ondernemer gerechtigd de zaken, zie aan haar toebehoren, zelf voor rekening van opdrachtgever terug te (doen) halen van de plaats waar zij zich bevinden. Opdrachtgever verleent ondernemer reeds nu voor alsdan onherroepelijk machtiging om daartoe de bij of voor opdrachtgever in gebruik zijnde ruimte(n) te (doen) betreden.

Hoofdstuk 5 Ontbinden en garantie

16. Ontbinden door opdrachtgever

1) De opdrachtgever kan, behoudens het bepaalde in art. 13 lid 5 van deze Algemene Voorwaarden, na betaling van de overeenkomst, de overeenkomst niet kosteloos ontbinden.
2) Indien opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, heeft opdrachtgever het recht om, zonder opgave van redenen, de overeenkomst te ontbinden binnen veertien dagen na de totstandkoming, tenzij ondernemer reeds met instemming van opdrachtgever binnen deze periode al is begonnen met de uitvoering van de overeenkomst.
3) Opdrachtgever kan de overeenkomst uiterlijk 1 maand voor de einddatum van het contract, kosteloos ontbinden door middel van een ondubbelzinnige verklaring als bedoeld in art 1 sub c van deze Algemene Voorwaarden aan ondernemer.
4) Maakt opdrachtgever geen gebruik van zijn in lid 2 bedoelde recht dan zal de overeenkomst telkens met 1 jaar stilzwijgend worden verlengd.
5) Indien opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, mag opdrachtgever na stilzwijgende verlenging op elke dag opzeggen. De opzegging zal effect krijgen een maand na ontvangst van de opzegging. Onder ‘1 maand’ opzegtermijn wordt verstaan uiterlijk de dag, volgende op de dag van opzegging, met hetzelfde nummer in de volgende maand.

17. Ontbinden door ondernemer

1) De ondernemer kan de overeenkomst ontbinden of opschorten, indien opdrachtgever handelt in strijd met deze Algemene Voorwaarden, in het bijzonder het bepaalde in art. 11 en 12 van deze Algemene Voorwaarden.
2) Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet-tijdig aan enige verplichting, welke voor opdrachtgever uit de overeenkomst mocht voortvloeien, voldoet, alsmede in geval van
conservatoir of executoriaal beslag ten laste van opdrachtgever, een aanbod of overeenkomst ten aanzien van een buitengerechtelijke schuldregeling met opdrachtgever, faillissement, surséance van betaling of onder curatele stelling van de opdrachtgever of stillegging of liquidatie van diens bedrijf, is ondernemer te harer keuze gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar verder toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Ondernemer is in die gevallen voorts gerechtigd onmiddellijke voldoening van het haar toekomende te vorderen.
3) Indien de behoorlijke nakoming door ondernemer ten gevolge van een of meer omstandigheden, die niet voor rekening van ondernemer komen, waaronder de omstandigheden in het volgend lid genoemd, geheel of gedeeltelijk onmogelijk is, hetzij tijdelijk hetzij blijvend, heeft ondernemer het recht te haren keuze, haar prestatie op te schorten of de overeenkomst te ontbinden.
4) Omstandigheden die in ieder geval niet voor rekening van Ondernemer komen zijn: gedragingen, behoudens opzet of grove schuld, van personen, van wie Ondernemer bij de uitvoering van de verbintenis gebruik maakt; ongeschiktheid van zaken, waarvan Ondernemer bij de uitvoering van de verbintenis gebruik maakt; uitoefening door een derde jegens de opdrachtgever van een of meer rechten terzake van een tekortkoming van de opdrachtgever in de nakoming van een tussen de opdrachtgever en die derde met betrekking tot de door Ondernemer geleverde zaken gesloten overeenkomst; werkstaking, werkliedenuitsluiting, ziekte, in-, uit- en/of doorvoerverbod, transportproblemen, niet-nakoming van de verplichtingen door toeleveranciers, storingen in de productie, natuur- en/of kernrampen en oorlog en/of oorlogsdreiging; overige feiten en omstandigheden buiten de invloedsfeer van Ondernemer die de toegang tot en het verkeer op het internet belemmeren of onmogelijk maken.
5) Indien de opdrachtgever, nadat Ondernemer haar daartoe een termijn van 14 dagen heeft gesteld, niet aan aflevering meewerkt, is Ondernemer van haar verbintenissen bevrijd, onverminderd de verplichtingen van de opdrachtgever.
6) Het aanbieden van een vervangende, gewijzigde of verplaatste activiteit geldt als een nieuw aanbod, dat door opdrachtgever aanvaard moet worden.
7) Indien het niet mogelijk is een vervangende activiteit aan te bieden of indien opdrachtgever het aanbod van ondernemer niet accepteert, maakt ondernemer onverwijld het door opdrachtgever betaalde bedrag terug over.
8) Voor eventuele (verdere) schade is de ondernemer niet aansprakelijk. Uitsluitend opdrachtgever is aansprakelijk voor eventuele verdere schade door de ontbinding.

18. Garantie

1) Indien en voor zover ondernemer zich tegenover zijn/haar eigen leveranciers kan beroepen op garantie, geeft ondernemer op van hen betrokken zaken een overeenkomstige garantie aan opdrachtgever.
2) Opdrachtgever kan slechts een beroep doen op de onder 12.1 verleende garantie wanneer hij/zij aan als zijn/haar verplichtingen jegens ondernemer heeft voldaan.
3) Gebreken ontstaan door onoordeelkundig gebruik of onoordeelkundig of onjuist onderhoud, of die zich voordoen na door of namens opdrachtgever zelf of door derden verrichte wijziging of reparatie, blijven buiten de garantie.
4) Ondernemer staat niet in voor de bijzondere geschiktheid voor een bepaald doel van de door haar geleverde zaken tenzij deze zaken door ondernemer zijn vervaardigd op basis van een door opdrachtgever verstrekt model waarvoor de zaak bijzondere geschiktheid dient te vertonen.

Hoofdstuk 6 Schadevergoeding, klachten en geschillen

19. Schadevergoeding

1) De aansprakelijkheid van ondernemer voor directe schade geleden door opdrachtgever als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door ondernemer van zijn verplichtingen onder deze overeenkomst, dan wel door een onrechtmatig handelen van ondernemer, diens werknemers of door hem ingeschakelde derden, is per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag, gelijk aan 50% van de vergoedingen die opdrachtgever onder deze overeenkomst per jaar verschuldigd is (exclusief btw). In geen geval zal echter de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan €1.000 (exclusief btw).
2) De aansprakelijkheid van ondernemer jegens de opdrachtgever en/of derden voor indirecte schade, waaronder doch niet uitsluitend begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en/of verlies van databestanden is uitgesloten.
3) Ingeval ondernemer de afgesproken internetdiensten niet kan leveren is ondernemer niet aansprakelijk. De beschikbaarheid van het internet is afhankelijk van het internet zelf, en de telecommunicatie leverancier van ondernemer, reden waarom de beschikbaarheid van internetdiensten in voorkomende gevallen buiten de invloedsfeer en verantwoordelijkheid van ondernemer liggen. Terzake aanvaardt ondernemer geen enkele aansprakelijkheid.
4) Elk recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval voor zover de opdrachtgever niet direct na het ontstaan van de schade maatregelen heeft genomen om de schade te beperken respectievelijk meer of andere schade te voorkomen, alsmede ondernemer ter zake niet zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk op de hoogte heeft gesteld van alle terzake relevante informatie.
5) De aansprakelijkheid van ondernemer wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien opdrachtgever ondernemer onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en ondernemer ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat ondernemer in staat is adequaat te reageren.
6) Ondernemer is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door overmacht.
7) Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat opdrachtgever de schade binnen 30 dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk bij ondernemer meldt.
8) Opdrachtgever vrijwaart ondernemer voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in de dienst die door opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door ondernemer geleverde zaken, materialen of resultaten.
9) Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van ondernemer ingevolge dwingendrechtelijke bepalingen.

20. Klachten

1) Opdrachtgever heeft de verplichting bij aflevering te onderzoeken of de zaken aan de overeenkomst beantwoorden. Indien een zaak of dienst niet voldoet aan de vereisten die opdrachtgever in redelijkheid van de zaak of dienst kon stellen, dient opdrachtgever ondernemer onverwijld, uiterlijk binnen 8 dagen nadat opdrachtgever met de constatering bekend was of redelijkerwijs bekend had moeten zijn, schriftelijk, door middel van een ondubbelzinnige verklaring als bedoeld in art 1 lid c van deze Algemene Voorwaarden, op de hoogte te stellen.
2) Vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt, verjaren door verloop van 1 jaar na aflevering.

21. Geschillen

1) Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de opdrachtgever waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing met uitsluiting van het Weens Koopverdrag
 

Oorspronkelijk PDF document